Návštěvní pravidla

Provozní řád SaunaBox 

1               ÚVOD

Provozní řád je vypracovaný podle § 6c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOVZ“) a vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen „Vyhláška“) pro potřebu provozu sauny SaunaBox.

 

2               ZÁKADNÍ ÚDAJE

Název provozovny: SaunaBox

Sídlo provozovny: Azalková 445, Želivec, 25168

Provozovatel Lukáš Pelech

Sídlo provozovatele: Azalková 445, Želivec, 25168

Poskytované služby: finská sauna

 

Provozní doba:

Pondělí – Pátek: 8:00 – 23:00

Sobota – Neděle: 8:00 – 23:00

 

Osoby odpovědné za provoz sauny:

Lukáš Pelech, tel.: +420 724 607 539

 

3               POPIS PROVOZOVNY

3.1        Součástí provozovny je:

(i)                 Prohřívárna, jejíž kapacita je stanovena na počet max. 5 osob.

Prostor prohřívárny na jednu osobu činí nejméně 2 m3 a je v souladu s požadavky § 34 Vyhlášky.

(ii)                Vnitřní ochlazovna s ochlazovacími sprchami v počtu  jeden.

(iii)               Odpočinkový prostor s lehátky v počtu 5 - velikost odpočívárny činí minimálně 2 m2 na jedno místo prohřívárny.

(iv)               Šatna se skříňkami.

(v)                Venkovní ochlazovna s lehátky v počtu 4.

(vi)               Záchod v počtu 1 ks.

(vii)              Kuchyňka.

(viii)             Prostor pro čisté prádlo

(ix)               Prostor pro použité prádlo

(x)                Prostor pro ukládání čisticích a dezinfekčních prostředků, větratelný, vybavený výlevkou s teplou a studenou vodou.

4               MANIPULACE S PRÁDLEM

4.1        Každý návštěvník sauny obdrží před vstupem do sauny čisté prostěradlo a ručník. Pro každého zákazníka je vždy použito čisté prádlo, které se skladuje v odděleném prostoru místnosti od použitého prádla.

4.2        Použité prádlo se ukládá ve vyčleněném větratelném prostoru. Sušení prádla probíhá v provozovně po skončení provozu pro návštěvníky.

5               ÚKLIDOVÝ SAUNY A POSTUP PŘI DEZINFEKCI

5.1        Čištění a úklid sauny probíhá nejméně jednou denně, a to zejména po skončení provozu. Všechny prostory sauny se umyjí vodou s čisticím prostředkem a vydezinfikují. Podlaha a pryčny prohřívárny se pravidelně stírají čistou vodou, nejméně dvakrát denně během provozu. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek, radiátory topení apod. se dezinfikují nejméně jednou za týden. Prohřívárna se čistí, dezinfikuje a větrá zpravidla po skončení provozu a do druhého dne musí zůstat dveře otevřeny.

5.2        Dezinfekce je zaznamenávána do deníku - datum, přípravek, kdo dezinfikoval.

6               JAKOST VODY V OCHLAZOVACÍM BAZÉNKU

6.1        Zdrojem pitné vody pro saunu je veřejný vodovod.

6.2        Voda v bazénku musí plnit ochlazovací efekt a musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vodu v umělých koupalištích.

6.3        Teplá voda ke sprchování se získává ohřevem pitné vody z veřejného vodovodu. Ohřev je zajištěn pomocí vlastního ohřívače (bojleru).

6.4        Po skončení saunování je celý objem bazénku vypuštěn a voda do bazénku se napouští opět před dalším saunováním.

6.5        Před každým napuštěním bazénku je prováděna jeho celková očista a dezinfekce.

6.6        Mikrobiologický rozbor vody se provádí jednou za měsíc v rozsahu stanoveném přílohou č.8 vyhl.č. 238/2011 Sb. Obsluha vede provozní deník o provozu sauny a tyto údaje jsou evidovány min. po dobu 5 let.

7               ODPAD

7.1        Likvidace běžného odpadu z prostor sauny je prováděna pravidelně minimálně jednou za den, v případě potřeby i několikrát denně. Běžný odpad je shromažďován v odpadkových koších, ze kterých je vysypáván do velkoobjemového kontejneru a pak následně likvidován 1 x za 14 dní odvozem specializovanou firmou. Při výskytu nebezpečného odpadu je tento shromažďován odděleně v označených uzavíratelných nádobách a následně likvidován dle příslušných předpisů.

8               ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU SAUNY

8.1        Do areálu sauny nemají přístup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění zejména horních cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy, malátností, dále osoby nemocné kožními vyrážkami, bradavicemi, otevřenými hnisajícími ranami.

8.2        Vstup není povolen také osobám, které trpí přenosnými chorobami či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejichž blízkosti se vyskytla přenosná nemoc.

9               POKYNY PRO UŽIVATELE SAUNY

1.     Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen se osprchovat teplou vodou.

2.     V sauně je povinnost sedat si na vlastní či zapůjčený ručník/prostěradlo.

3.     Doporučená délka pobytu v sauně je 7 – 20 minut a maximálně 3 cykly po sobě.

4.     Pobyt v sauně se řídí pocity, návštěvník by se měl cítit dobře.

5.     Po každém cyklu je návštěvník povinen se osprchovat.

6.     Osoby trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému by měly pobyt v sauně konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.

10            DESATERO SAUNY

1.     V prostorách sauny nekuřte!

2.     V šatně odložte vše – vezměte si s sebou pouze mycí potřeby a trepky!

3.     Před vstupem do prohřívárny se umyjte mýdlem.

4.     Proti prochlazení nohou je důležité mít přezůvky.

5.     Před každým vstupem do prohřívárny setřete vodu z povrchu těla.

6.     Do potní místnosti si vezměte ručník/prostěradlo.

7.     Při pocení si masírujte povrch těla kartáčem.

8.     Při dokonalém prohřátí pot omyjte pod sprchou a ochlaďte se v ní – i hlavu nebo alespoň zátylek.

9.     Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou – již bez mýdla.

10.  V odpočívárně zůstaňte alespoň 20 minut.

11            ČASOVÉ LIMITY SAUNOVÁNÍ

11.1     Pro dospělé se doporučuje rozmezí mezi 8 – 20 minutami, u dětí 3 – 8 minut. Limit pro ochlazování se udává max. 2 minuty vodou, 5 minut chladným vzduchem v klidu a 20 minut za pohybu. U dětí je signálem k opuštění chladných prostor třes a namodralé rty. Domněnka některých saunujících, že co nejdelší výdrž např. v chladné vodě vede k otužilosti, je lichá a vede spíš ke zdravotním obtížím (bolesti hlavy, u žen zánět močového měchýře). Každé působení vlhkého chladu vede k ochrnutí cév sliznice nosu a oslabení ochranné bariéry vůči průniku choroboplodných virů či bakterií.

12            DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

 

 

***

Provozní řád byl schválen orgánem ochrany veř. zdraví: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Provozní řád je platný od 19.12.2023